Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with Covid-19

Share this page:

Title

Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with Covid-19

Subject

Description

Describing a patient with Covid-19 and clinically significant coagulopathy, antiphospholipid antibodies, and multiple infarcts. He was one of three patients with these findings in an intensive care unit designated for patients with Covid-19.

Date Last Updated (Year-Month-Day)

2020-04-23

Citation

Zhang, Yan, Meng Xiao, Shulan Zhang, Peng Xia, Wei Cao, Wei Jiang, Huan Chen, Xin Ding, Hua Zhao, Hongmin Zhang, Chunyao Wang, Jing Zhao, Xuefeng Sun, Ran Tian, Wei Wu, Dong Wu, Jie Ma, Yu Chen, Dong Zhang, Jing Xie, Xiaowei Yan, Xiang Zhou, Zhengyin Liu, Jinglan Wang, Bin Du, Yan Qin, Peng Gao, Xuzhen Qin, Yingchun Xu, Wen Zhang, Taisheng Li, Fengchun Zhang, Yongqiang Zhao, Yongzhe Li, and Shuyang Zhang. 2020. "Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with Covid-19." New England Journal of Medicine 382 (17):e38.

Accessibility

Free online on NEJM.