Game consumption and the 2019 novel coronavirus

Share this page:

Title

Game consumption and the 2019 novel coronavirus

Subject

Description

In December, 2019, the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infecting humans was first identified in Wuhan, China.

Date Last Updated (Year-Month-Day)

2020-02-07

Citation

Li, Jie, Jun Li, Xiaoru Xie, Xiaomei Cai, Jian Huang, Xuemei Tian, and Hong Zhu. 2020. "Game consumption and the 2019 novel coronavirus." The Lancet Infectious Diseases 20 (3):275-6.

Accessibility

Free online on Lancet site.