Search Instructions:

* Filter the ENTIRE resource library: Choose a Subject OR a Type of Item at the bottom of the page from the buttons to sort all resources.
* Choose Search Items : to filter one collection or perform complex queries.
* Choose Browse by Topic to search by one or more Topics.

Browse Items (1 total)

  • Creator is exactly "Zhu, Feng-Cai, Xu-Hua Guan, Yu-Hua Li, Jian-Ying Huang, Tao Jiang, Li-Hua Hou, Jing-Xin Li, Bei-Fang Yang, Ling Wang, Wen-Juan Wang, Shi-Po Wu, Zhao Wang, Xiao-Hong Wu, Jun-Jie Xu, Zhe Zhang, Si-Yue Jia, Bu-Sen Wang, Yi Hu, Jing-Jing Liu, Jun Zhang, Xiao-Ai Qian, Qiong Li, Hong-Xing Pan, Hu-Dachuan Jiang, Peng Deng, Jin-Bo Gou, Xue-Wen Wang, Xing-Huan Wang, and Wei Chen. "

default_publication_icon.png
Creator: Zhu, Feng-Cai, Xu-Hua Guan, Yu-Hua Li, Jian-Ying Huang, Tao Jiang, Li-Hua Hou, Jing-Xin Li, Bei-Fang Yang, Ling Wang, Wen-Juan Wang, Shi-Po Wu, Zhao Wang, Xiao-Hong Wu, Jun-Jie Xu, Zhe Zhang, Si-Yue Jia, Bu-Sen Wang, Yi Hu, Jing-Jing Liu, Jun Zhang,…
Subject: Research
Item Type: Publication
Date Last Updated: 2020-07-20
Description: This is the first randomised controlled trial for assessment of the immunogenicity and safety of a candidate non-replicating adenovirus type-5 (Ad5)-vectored COVID-19 vaccine, aiming to determine an appropriate dose of the candidate vaccine for an…