A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features

Share this page:

Title

A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features

Description

We first described the 2019 novel coronavirus infection in 10 children occurring in areas other than Wuhan.

Date Last Updated (Year-Month-Day)

2020-02-28

Citation

Cai, Jiehao, Jing Xu, Daojiong Lin, zhi Yang, Lei Xu, Zhenghai Qu, Yuehua Zhang, Hua Zhang, Ran Jia, pengcheng Liu, Xiangshi Wang, Yanling Ge, Aimei Xia, He Tian, Hailing Chang, Chuning Wang, Jingjing Li, Jianshe Wang, and Mei Zeng. 2020. "A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features." Clinical Infectious Diseases.

Abstract

We first described the 2019 novel coronavirus infection in 10 children occurring in areas other than Wuhan. The coronavirus diseases in children are usually mild and epidemiological exposure is a key clue to recognize pediatric case. Prolonged virus shedding is observed in respiratory tract and feces at the convalescent stage.

Accessibility

Free online, open access.